Advisory Board and Board of Studies

Advisory Board

Board of Studies

Dr. G. Sivakumar

IITB, Mumbai

.

Dr. S. R. Sutar

Chairman, Dr.BATU, Lonere

.

Dr. B. B. Meshram

VJTI, Mumbai

.

Dr. S. M. Jadhav,

Dr.BATU, Lonere

.

Mr. Sham Dhage

IBM, Pune

.

Dr. Sharvari Tahmane

JNEC, Augangabad

.

.

Dr. V. P. Sonawane

Dr.Kalam Skill development center Jalgaon.

.

.

Prof. D.V. Biradar

M.S.Bidve CoE, Latur

.